Friday, 31 May 2013

சொட்ட தலை

சொட்ட தலையா !!!!!!
என் தலையில் குடியிருப்பு வசதிகள் சரி இல்லையா என்ன ????
என் தலையை சொட்டயாய் தவிக்க விட்டு, 
இவ்வளவு வேகமாய் காலி செய்கின்றன
முடிகள் !!!!!

No comments:

Post a Comment